All Android Mobile APP & Game you Need in GAM8.com

Search For All Android Games & Apps Here

Download מגנא APK

מגנא
Israel Securities Authority       Finance

מגנא : StatisticsRating 5

Votes 7

Downloads 500+
Language מגנא Arabic

מגנא : Descriptionמגנא : מגנא (מערכת גילוי נאות אלקטרונית) הינה מערכת מידע המשמשת לקליטתם והפצתם של מכלול הדיווחים הנדרשים מגופים הכפופים לפיקוחה של הרשות: תאגידים, חברות לניהול קרנות נאמנות, נאמנים, חברות חיתום, חברות ייעוץ השקעות, חברות לניהול תיקים ועוד, דרך רשת האינטרנט. הדיווח נעשה דרך רשת האינטרנט, והוא חתום אלקטרונית ומופץ באתר ההפצה באופן מידי ושוויוני לשימוש ציבור המשקיעים. כמו-כן, המידע מופץ גם לבורסה, למערכות פנימיות ומפיצי מידע מסחריים. האפליקציה מאפשרת לאתר דיווחים של גופים מפוקחים ולצפות בהם.

מגנא : Screenshotsמגנא מגנא מגנא מגנא מגנא

מגנא : Whats New- הוספת תמיכה לשפה האנגלית - תיקוני באגים

מגנא : Download

To Start Download Traffic Rider Click On The Button


Start Download


Most Searched Keywords on GAM8.com

מגנא : מגנא - מגנא דוחות כספיים - מגנא אתר טופס - מגנא התקנה - מגנא טופס - מגנה כרטה - מגנא תמיכה טכנית - מגנא בורסה - מגנא ומצלא - מגנא טפסים -